Szanowni Rodzice!

Zapraszamy do oddziału przedszkolnego z wydłużonym czasem opieki nad dziećmi do 9 godzin
oraz do klasy I Szkoły Podstawowej.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W LASKOWEJ NA ROK 2023/2024


Do naszej szkoły prowadzona będzie rekrutacja do oddziału przedszkolnego zgodnie z przepisami.
Na stronie Urzędu w zakładce Aktualności zamieszczono informacje dotyczące rekrutacji:

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 2023/2024


Informacje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy I  są podane w linkach, a także wywieszone na tablicy ogłoszeniowej naszej szkoły.
Wnioski będzie można pobrać ze strony szkoły lub w sekretariacie.

Terminy:
6.02 -10.02.2023 r. złożenie pisemnego potwierdzenia rodzica o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w naszym oddziale przedszkolnym;

20.02.-03.03.2023 r. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 15.00.

 

 1. Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zator w roku szkolnym 4. 2023/2024

2. DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

3. Klauzula informacyjna

4. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W LASKOWEJ

5. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o objęciu dziecka obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego  lub podlegania odroczeniu od spełnienia obowiązku szkolnego

6. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów  o objęciu rodziny dziecka opieką kuratorską, pomocą społeczną  lub ze wskazaniem o potrzebie edukacji przedszkolnej z poradni psychologiczno-pedagogicznej

7. Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

8. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna, że pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi działalność gospodarczą, prowadzi gospodarstwo rolne  lub studiuje  w systemie stacjonarnym

9. Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT, w którym rozlicza podatek dochodowy w Gminie Zator

10.Oświadczenie rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tego samego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły

 

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W LASKOWEJ 2023/2024

13.02.-24.02.2023 r. składanie wniosków do klasy I  naszej szkoły w sekretariacie, w godzinach od 8.00 d0 12.00, a w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 15.00. ( wnioski do druku poniżej)

Szczegółowe informacje znajdują się pod podanymi linkami oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

1. Regulamin rekrutacji do klasy I do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej

2. Wniosek o przyjęcie do klasy  I Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Laskowej spoza obwodu i miejsca zamieszkania

3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata

4.Zgłoszenie ucznia do klasy I Szkoły Podstawowej z obwodu

5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania.

6.Klauzula informacyjna

7. Informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Zatorze